Thursday, March 15, 2012

Sự khác nhau trong Incoterms 2000 và 2010

^^ Mở đầu ngày mới bằng việc ôn lại kiến thức về Incoterm 2000 và Incoterm 2010.
1. Sự giống nhau:

  • Về bản chất, các điều kiện mới khi thay thế các đk cũ cũng chỉ giúp khái quát hoá ( kiểu như place với terminal thay vì biên giới, tàu, cầu cảng....:)), còn đâu thì ndung cũng thế ^^

DAF, DES, DEQ, DDU- DAP , DAT.
2. Sự khác nhau :

  • Như vừa nêu trên, 1 kái có 11 đk, 1 cái có 13 đk
  • Gì nữa nhỉ. Để tí nhớ :">

No comments:

Post a Comment