Tuesday, April 10, 2012

Shortcut key

Sáng ngày ra đã có kha khá chuyện bực mình. Mà bực nhất là cái thói quen vừa làm đã quên béng mất, bỏ đi làm cái khác, chả làm cái gì nên hồn.
Chính vì vậy bài học đầu tiên về Marketing online do bạn Minh khuông dạy: Shortcut key- giúp tối ưu cách làm việc - vẫn chưa hoàn thành #.#
Thất vọng về bản thân tập...n. Hi, hôm qua dota nhiều nên đâm ra h cũng ngán, vs lại :) thế là xả hơi đủ cho cái khoá luận rồi.
Bây h hãy chăm chỉ và chịu khó với những mục tiệu và công việc mình đề ra hàng ngày này :)
Trước mắt: SHORTCUT KEY :)

No comments:

Post a Comment