Monday, May 21, 2012

?

Mình nên làm gì đây?
Ừ.
Mệt.
Chơi đi.
Ừ.
Rồi lại tự hỏi.
Mình nên làm gì đây?

No comments:

Post a Comment